Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULUBalıkesir /  Erdek Tlf: 0 266 835 13 71   &    835 65 06   Atatürk Türkiyesi'ne güzel  insanlar yetiştirmenin gurur ve sevinciyle sitemize  hoşgeldiniz.      "Çağdaş  eğitim, bilimsel ve  akılc  eğitimdir."      Öğrenci Merkezli Eğitim ve Tam Öğrenme okulumuzun hedeflediği  eğitim  sistemidir.        Eğitimde kalite, TAM ÖĞRENME ile sağlanacaktır.    "Bilgi  paylaştıkça  büyür, çünkü bilgi  güçtür."         O G Y E  ile okulumuz daha güçlü, daha kararlı  ve daha  bilinçli.    Zirve Atatürk İlköğretim Okulu'nun  olacaktır.

Balıkesir / Erdek         Tlf: 0 266 835 13 71 - 835 65 06        e-mail to: erdekataturk@yahoo.com.

 Anasayfa   Sunu   Başarı Durumu  STS Sonuçları  Tarihçe   Kadro   Rehberlik   OGYE   OGEP   Stratejik Plan    Mezunlarımız   Kubaşık  Öğrenmenin Oluşumu     Ölçme Değerlendirme  TÜBİTAK   Okul Gelişim Raporu    Ders Kitapları   Öğrenci Merkezli Eğitim   Tam Öğrenme  Çalışma Programı   Etkinliklerimiz            Rehberlik Planı  Planlar   Başkanlar Kurulu  Öğrenci Temsilcileri Okul-Aile Birliği  Sınıf Veli Temsilcileri   Koruma Derneği   Linkler  Resimlerle Atatürk    Gökkuşağı 

Okul Gelişim Planına Giriş ve OGYE

 AMAÇ :Okul Gelişim Planı, Atatürk ilköğretim okulu’nun “Stratejik Planı” doğrultusunda kısa ve uzun vadeli gelişmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 KAPSAM : Bu plandaki tüm veriler ve uygulamalar OGYE denetiminde Atatürk İlköğretim Okulu için yapılacaktır.

 YASAL DAYANAK : Bu plan 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan :   1. M.E.B. Müfredat Laboratuar Okulu Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Yönerge, 

             2. M.E.B. Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi,  3. M.E.B. Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 YÜRÜTME : 1.Bu planın uygulanmasından, değiştirilmesinden ve yenilenmesinden Okul Müdürü ve OGYE yetkili ve sorumludur.

                   2.OGYE aynı zamanda Kalite Kurulu olarak da görev yapacak ve Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarını yürütecektir

TANIMLAR :                              

  ·         ·         ·         OGYE : Atatürk İlköğretim Okulu Okul Gelişim Yönetim Ekibini                           

  ·         ·         ·         KK : Atatürk İlköğretim Okulu Kalite kurulunu,                                                                                  

  ·         ·         ·         STRATEJİK PLAN : Atatürk İlköğretim Okulu Stratejik Planını,

 ·         ·         ·         OGEP : Atatürk İlköğretim Okulu  Okul Gelişim Planını ifade eder.

O G Y E (Kalite Kurulu)
(OKUL GELİŞTİRME YÖNETİM EKİBİ)

KALİTE KONTROL EKİBİ

1. Okulda eğitim - öğretim çalışmalarını

izler, eksik ve aksayan yönleri tespit eder.

2.Deneme Sınavları ve Seviye Tespit Sınavları sonuçlarını değerlendirir..

3.Dersliklerin ve diğer bö-lümlerin eği-tim ortamına uygunluğunu sürekli kont-rol eder.

4.Yaptığı ça-lışmalarla ilgili  olarak Kalite Kurulu'na bilgi verir.

 

İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRME EKİBİ

1. Okulun kali-tesini geliştirmek için her türlü ola-nakları oluşturur.

2. Okul - çevre işbirliğinin sağ-lanması için gerekli çalışma-ları yapar.

3.Çalışmaları hakkında kalite kuruluna bilgi verir.

 

 

 

 

 

 

 

 

HİZMET İÇİ EĞİTİM DANIŞMA KURULU

1.Öğretmenlerin, yöneticilerin, destek  perso-nelinin  ve veli-lerin eğitim ihti-yaçlarını tespit eder. (Gözlem - anket - görüşme vb yöntemlerle)

2. Eğitim ihtiyaç-larının karşılan-ması için okul içi ve okul dışı ola-nakları araştırır, planlar ve uygu-lar.

3. Çalışmalarının her aşamasında Kalite Kuruluna (OGYE)   bilgi verir.

TEKNOLOJİ EKİBİ

1.Ekipmanların verimli kullanımı için  gerekli dü-zenlemeler ya-pıp takip eder.

2.Teknolojik geliş-meleri ta-kip eder, bilgi toplar ve okul personelinin ya-rarlanacağı şe-kilde düzenler.

3.Gelişen tek-nolojiler doğ-rultusunda okul-da hizmet içi eğitim program-ları düzenler.

4.Ekipmanların zenginleştirilme-si, bakım, ona-rım ve servis hizmetlerini dü-zenler.

5.Sarf malzeme-lerinin sağlan-masını ve sürekli bulundurulmasını  sağlar.

 

 

1.ÇALIŞMA GRUBU

 

1.Ek Derslik Projesine izin alınması

2.Ek Derslik Projesine kaynak arayışı

3."Sınıf Gün-leri"nin düzen-lenmesi

4.Moral Eki-binin kurulma-sı

5.Ağaçların budanması, bakım yapıl-ması

6.Okulda eğ-itim-öğretim ve temizlik çalışmalarının aylık periyo-dik kontrolü için ekip ku-rulması ve ça-lışmalara baş-lanması

 

 

 

2.ÇALIŞMA GRUBU

 

1.İşbirlikçi Eğitim  Semi-neri

2.İşbirlikçi Eğitim uygu-laması

3.Teknoloji Kullanma Se-mineri

4.Tam Öğ-renme Semi-neri

5.Anne-baba eğitimi semi-neri

6.Toplam Kalite Yöne-timi semineri

 

 

 

 

 

 

 

3.ÇALIŞMA GRUBU

 

1.Yazı tahtası -TV- Yazıcı - Tepegöz alımı

2.Sarf malze-melerinin temi-ni

3.Okulun boya - ba-dana ve temizliği

4.Ekipmanların bakım-onarım ve işlerliğinin sağlanması

5.Optik oku-yucu ve prog-ramlarının alın-ması

6.Kamera alı-mı

 

 

 

4.ÇALIŞMA GRUBU

 

1.Öğrenci Di-siplin işleri

2.Öğretmen-Veli-Yönetici

İletişimi için

VELİ Toplan-tıları

3.Öğrenci-Veli-Öğretmenler için "İstek Kutusu"